Erläuterung u.a.v. Bürgerlichen Recht u. Gesellschaftsrecht

Autor: Dr. Christian Schmitt Veröffentlicht: Tilch/Arloth (Hrsg.), Deutsches Rechtslexikon, Ergänzungsband, Beck Verlag, München 2003